Decorative image of a kangaroo and joeyYen ë loi ɣɔɔnlany ku yen ë loi abɛc/acïn wëu gɔ̈r! Pan-akïm acië kënë ɣe loi tɛ̈në yin.

Yin awïc ba dhiëëth gät-piny bɛ̈ yök cääda/athör dhiëëth.

Cääda/athör dhiëëth yin kuɔny ku mɛnhdu ba yök ye loiloi maɣëëm apɛi:

 • luɔi kuɔny akuma ku dɔ̈m-wëu
 • thukul
 • Liɛ̈p ɣön-wëu
 • Athör lakeny
 • Athör kuɛ̈th arabia ku namba luɔi atap.

Yin alëu ba yök cääda/athör dhiëëth tɛ̈wën jɔl yin la gät-pïny tedä ke loi baa den. Wëu awïc tɛ̈në cäädat/athör dhiëëth ebɛ̈në.

Athör gät-piny ɣɔnlany ee Duŋgëlïth ku anɔŋ kääth juëc apɛi :

 1. Raan tɔ̈ŋ ë kɔc amïdhëëth adhil neem www.bdm.vic.gov.au/baby (External link) ku gät-pïny wek BDM.
  Kën tɔ̈thïn (Tip)! Ŋïc lɔn bïn kedäŋ maat cïmɛn kïïn ‘+’ ye gɔ̈l ë mabaaldu tɛ̈wɛ̈n tääu namba baai cïtmɛn kode baai (+61 tɛ̈në Australia). Tɛ̈në cïmɛnë cë yen nyoth +61430000000.
 2. Thïöŋ abaŋ tueŋ ë athör. Yin abï thiëc kääŋ ebɛ̈në alɔŋ mɛnhdu, yin ku kɔc amïdhiëëth kɔ̈ɔ̈k.
 3. Ɣɔk abï imeel looi tɛ̈në amïdhiëëth ɣe kerou bɛ̈ keek thiëëc ku thööl abaŋden athör ë ɣɔnlany .
  Këril. Na yin anɔŋ ayï këdäŋ dïrië në abaŋ pial (tɛ̈në cïmɛ̈n, kë thiäk kek thör-kɔc mac-thok), tuɔc wɛrɛŋ gɛ̈t-piny dhiëëth kek athör gɛ̈mgɛ̈m (aluthïn ɣɔnlany) wënë ye teet yeŋö amïdhiëëth kök akëc röt maat thïïn.
  BDM awïc bï amïdhiëëth kök yuöp/gäät. Na yin acï kedäŋ ë riöc tëdä ke thöör, ɣɔk acië lëu buk käkun yup/gät gam tɛ̈në amidhiëëth kök ke yï kec wɛrɛŋ cïn ye gam gɔ̈t.
  Na yin awïc wël ë wɛ̈t latueŋ tedä kɔny yin alëu eya ba yup/cɔɔl namba 1300 369 367.
 4. Amïdhiëëth ɣe kerou abï kedäŋ/wëlnuɛ̈t tuany-nyin wën cuk keek imeel ku thööl käken thiöŋ ɣɔnlany ebɛ̈në. Kënë abï gät-piny thööl ebɛ̈në.
 5. Tedäŋ amïdhiëëth alëu bï cääda/athör dhiëëth tuɔ̈c tɛ̈wën cï keek abäken thööl ë luɔi ebɛ̈në.

Loiloi ë BDM ebɛ̈në

Ɣɔk aɣe käk ë luɔi aguiɛr bï kek looi ebɛ̈në gät-piny thïn Bïktoriɛ (Victoria). Ɣɔk eya agam cäädat/athör tënë aguiɛr bï looi ebɛ̈në.

Jam tënë ɣɔk alɔŋ

 • gɔ̈t-piny ye dhiënh ë meth ku cäädat dhiëëth ebɛ̈në
 • cäädat thuɔu ebɛ̈në
 • cäädat thiëëk ebɛ̈në
 • gɔ̈t-piny ruäi ku cäädat ruäi ebɛ̈në
 • looi thiëëk ɣe tɛ̈në Victorian Marriage Registry
 • wɛ̈ɛ̈ric e rin
 • gam lɔn eyï mɔc/tik.

Wël ë lɛ̈k kɔ̈k latueŋ ku akuny

Wɛ̈t thïn thuɔŋdun

Tɛ̈në wïc yï jam tɛ̈në BDM thïn thuɔŋdun, ka cɔɔl/yuöp raan wɛ̈ɛ̈r wëlic ku agamlöŋ/athook ye namba 13 14 50. Thiëc keek ku bïk yup tɛ̈në Registry of Births, Deaths and Marriages Victoria ɣe namba 1300 369 367.

Cɔɔl/yuöp ɣɔk

1300 369 367, 8nh – 4th Aköltök agut Aköldhiëc (ku Nïïn-lɔ̈ɔ̈ŋ jääŋ ebɛ̈në alïu thïïn)

Wɛpthäit BDM

Neem www.bdm.vic.gov.au ku kuany ‘Yuöp ɣɔk’ ba kedäŋ wïc thiëc.

Ciɛlic aguiɛr BDM Registry

Arɛ̈ɛ̈r piny, 595 Collins Street Melbourne
8nh – 4th Aköltök agut Aköldhiëc (ku nïïn-lɔ̈ɔ̈ŋ jääŋ ebɛ̈në alïu thïn)

Ciɛlic/ɣään Luɔi Lööŋ Ebɛ̈në

Ciɛlic/ɣään Luɔi Lööŋ aye BDM miɔc ɣe loiloi ebɛ̈në thïïn Bïktorïɛ (Victoria). Tɛ̈në gɔ̈r yï wël kɔ̈k ebɛ̈në ka neem www.justice.vic.gov.au/service-locations (External link).