Chúng tôi đăng ký chi tiết các sự kiện hộ tịch tại Tiểu bang Victoria. Chúng tôi cũng cấp giấy chứng nhận cho các sự kiện này.

Hãy nói chuyện với chúng tôi về

  • đăng ký khai sinh em bé và giấy khai sinh
  • giấy chứng tử
  • giấy chứng nhận kết hôn (giấy hôn thú)
  • đăng ký mối quan hệ và giấy chứng nhận mối quan hệ
  • kết hôn tại Victorian Marriage Registry
  • đổi tên
  • khẳng định giới tính.

Thông tin và hỗ trợ thêm

Hướng dẫn bằng ngôn ngữ của quý vị

Muốn nói chuyện với BDM bằng ngôn ngữ của mình, quý vị hãy gọi cho Dịch vụ Thông Phiên dịch qua số 13 14 50. Yêu cầu họ gọi cho Registry of Births, Deaths and Marriages Victoria qua số 1300 369 367.

Gọi điện thoại cho chúng tôi

1300 369 367
8 giờ sáng – 4 giờ chiều, thứ Hai đến thứ Sáu (trừ ngày lễ)

Trang mạng BDM

Truy cập www.bdm.vic.gov.au và chọn 'Liên lạc với chúng tôi' để nêu thắc mắc.

Trung tâm Dịch vụ BDM Registry

Tầng trệt, 595 Collins Street Melbourne
8 giờ sáng – 4 giờ chiều, thứ Hai đến thứ Sáu (trừ ngày lễ)

Trung tâm Dịch vụ Tư pháp

Trung tâm Dịch vụ Tư pháp cung cấp dịch vụ BDM trên khắp Tiểu bang Victoria. Muốn biết thêm chi tiết, truy cập www.justice.vic.gov.au/service-locations (External link).