ធ្វើ: ចុះឈ្មោះទារករបស់លោកអ្នក មុនពេលពួកគេមានអាយុ៦០ថ្ងៃ!