Ɣɔk aɣe käk ë luɔi aguiɛr bï kek looi ebɛ̈në gät-piny thïn Bïktoriɛ (Victoria). Ɣɔk eya agam cäädat/athör tënë aguiɛr bï looi ebɛ̈në.

Jam tënë ɣɔk alɔŋ

  • gɔ̈t-piny ye dhiënh ë meth ku cäädat dhiëëth ebɛ̈në
  • cäädat thuɔu ebɛ̈në
  • cäädat thiëëk ebɛ̈në
  • gɔ̈t-piny ruäi ku cäädat ruäi ebɛ̈në
  • looi thiëëk ɣe tɛ̈në Victorian Marriage Registry
  • wɛ̈ɛ̈ric e rin
  • gam lɔn eyï mɔc/tik.

Wël ë lɛ̈k kɔ̈k latueŋ ku akuny

Wɛ̈t thïn thuɔŋdun

Tɛ̈në wïc yï jam tɛ̈në BDM thïn thuɔŋdun, ka cɔɔl/yuöp raan wɛ̈ɛ̈r wëlic ku agamlöŋ/athook ye namba 13 14 50. Thiëc keek ku bïk yup tɛ̈në Registry of Births, Deaths and Marriages Victoria ɣe namba 1300 369 367.

Cɔɔl/yuöp ɣɔk

1300 369 367
8nh – 4th Aköltök agut Aköldhiëc (ku Nïïn-lɔ̈ɔ̈ŋ jääŋ ebɛ̈në alïu thïïn)

Wɛpthäit BDM

Neem www.bdm.vic.gov.au ku kuany ‘Yuöp ɣɔk’ ba kedäŋ wïc thiëc.

Ciɛlic aguiɛr BDM Registry

Arɛ̈ɛ̈r piny, 595 Collins Street Melbourne
8nh – 4th Aköltök agut Aköldhiëc (ku nïïn-lɔ̈ɔ̈ŋ jääŋ ebɛ̈në alïu thïn)

Ciɛlic/ɣään Luɔi Lööŋ Ebɛ̈në

Ciɛlic/ɣään Luɔi Lööŋ aye BDM miɔc ɣe loiloi ebɛ̈në thïïn Bïktorïɛ (Victoria). Tɛ̈në gɔ̈r yï wël kɔ̈k ebɛ̈në ka neem www.justice.vic.gov.au/service-locations (External link).