کار های انجام دادنی: تولد طفل تانرا قبل از 60 روزه شدن وی ثبت کنید!