ثبت کردن از طریق آنلاین انجام داده می شود و رایگان است. شفاخانه اینکار را برایتان انجام نمی دهد.Decorative image of a kangaroo and joey

شما باید تولد را ثبت کنید تا یک تصدیقنامه تولد را دریافت کرده بتوانید.

یک تصدیقنامه تولد شما و طفل تان را کمک می کند تا بتوانید به خدمات مهم ذیل دسترسی حاصل نمائید:

 • مساعدت های مالی و خدمات دولتی
 • مکتب
 • حسابهای بانکی
 • یک پاسپورت
 • لایسنس دریوری و نمبر دوسیه مالیاتی

شما می توانید یک تصدیقینامه تولد را در زمان ثبت کردن یا بعد آن دریافت کنید. برای دریافت تصدیقنامه های تولد شما باید فیس/پول بپردازید.

فورمه ثبت آنلاین به لسان انگلیسی است و چندین مرحله را باید طی کنید:

 1. یکی از والدین مراجعه کند به ویب سایت www.bdm.vic.gov.au/baby (External link) و یک حساب BDM را ثبت نماید.
  رهنمود مفید! فراموش نکنید که علامت ‘+’ را در شروع نمبر تیلفون موبایل تان تایپ کنید و همچنان کُد کشوری را (+61 برای کشور آسترالیا). بطور مثال 61430000000+.
 2. قسمت اول فورمه را خانه پُری کنید. سوالاتی از شما راجع به طفل تان، خود تان و والد دیگر پرسیده خواهد شد.
 3. سپس ما فورمه آنلاین را برای والد دوم ایمیل می کنم تا وی قسمت مربوط به خودش را خانه پُری نماید.
  مهم. در صورت داشتن هرگونه نگرانی امنیتی (بطور مثال در رابطه به خشونت خانوادگی)، تصدیقنامه تولد را همراه با یک سوگندنامه (موجود در آنلاین) تحویل داده و توضیح دهید که چرا والد دیگر اشتراک نمی کند.
  BDM باید با والد دیگر تماس بگیرد. اگر شما اسناد ثبوت تهدید یا خشونت را ارائه دهید، ما هیچگونه معلومات تماس شما را بدون اجازه کتبی تان برای والد دیگر نخواهیم داد.
  اگر به مشورت یا کمک بیشتر ضرورت دارید، می توانید به تیلفون شماره 367 369 1300 زنگ بزنید.
 4. والد دومی لینک ایرا که ما برایش ایمیل کرده ایم کلیک می کند و سپس قسمت مربوط به خودش را آنلاین تکمیل می نماید. با انجام یافتن این مرحله، کار ثبت نام تکمیل می شود.
 5. بعد از تکمیل نمودن قسمت مربوطه، هر یک از والدین می توانند یک تصدیقنامه تولد را درخواست نمایند.

BDMخدمات

ما جزئیات واقعات زندگی را در ویکتوریا راجستر می کنیم. ما همچنان تصدیقنامه ها را برای این واقعات صادر می کنیم.

با ما راجع به نکات ذیل صحبت کنید

 • راجستر نمودن تولد اطفال و تصدیقنامه های تولد
 • تصدیقنامه های وفات
 • تصدیقنامه های ازدواج (نکاح خط)
 • راجستر نمودن یک رابطه و تصدیقنامه های روابط
 • ازدواج نمودن در Victorian Marriage Registry
 • تغیر دادن نام
 • تائید نمودن جنسیت.

مشورت دهی به لسان خودتان

مشورت دهی به لسان خودتان

برای صحبت کردن با BDM به لسان خودتان، برای خدمات ترجمانی کتبی و شفاهی (TIS) به تیلفون شماره 50 14 13 زنگ بزنید. از ایشان بخواهید که شما را با Registry of Births, Deaths and Marriages Victoria به تیلفون شماره 367 369 1300 وصل کنند.

برای ما زنگ بزنید

367 369 1300 از ساعت 8 صبح الی 4 بعد از ظهر بروزهای دوشنبه الی جمعه (به استثنای رخصتی های عمومی)

 

ویب سایت BDM

مراجعه کنید به ویب سایت www.bdm.vic.gov.au و برای پرسیدن سوالات گزینه ‘Contact Us’ را کلیک کنید.

 

مرکز خدماتی BDM Registry

Ground floor, 595 Collins Street Melbourne
از ساعت 8 صبح الی 4 بعد از ظهر بروزهای دوشنبه الی جمعه (به استثنای رخصتی های عمومی)

 

مراکز خدمات حقوقی

خدمات BDM در سراسر ویکتوریا توسط مراکز خدمات حقوقی ارائه می گردد. برای معلومات بیشتر مراجعه کنید به ویب سایت www.justice.vic.gov.au/service-locations (External link).