ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ: ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਓ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ!